Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi klientom a spoločnosťou: DATAMTEK s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, 040 01 Košice – mestská časť Juh, prevádzka Kysucká 164/14, 04011, Košice, IČO: 53 744 179, DIČ: 2121484288 (ďalej v texte aj ako len „Dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare). Osobami zodpovednými za Dodávateľa sú: Adam Marcinek (+421 910 214 284) a Dávid Tomko (+421 918 773 415). Kontaktovať nás je možné buď prostredníctvom e-mailu: info@datamtek.sk, alebo telefonicky na mobilných číslach +421 910 214 284 a +421 918 773 415, v pracovné dni od 8:00 -16:00 hod. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 51428/V. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto. Klientom sa rozumie: kupujúci tovaru, objednávateľ služby, spotrebiteľ. Dodávateľom sa rozumie: spoločnosť DATAMTEK, s.r.o., ako predajca, poskytovateľ služieb. Produktom sa rozumie: tovar, alebo služba.

I. Objednávka

1. Klient objednáva tovary, alebo  služby Dodávateľa prostredníctvom kontaktného formulára na www.datamtek.sk, písomnou formou e-mailom, alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
2. Pri každej objednávke musí Klient uviesť meno a priezvisko (prípadne obchodný názov), poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail (fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačnú adresu).
Navyše pri objednaní:
tovaru, aj názov objednávaného tovaru, počet kusov, spôsob dopravy a spôsob platby,
služby, je potrebné špecifikovať objednávanú službu, rozsah služby, miesto výkonu služby a spôsob platby.
3. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Dodávateľom a Klientom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru a podobne).
4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Dodávateľom a Klientom. Najneskôr do 48 hodín (v pracovné dni) sa Dodávateľ e-mailom skontaktuje s Klientom a potvrdí prijatie objednávky. Od tohto termínu je objednávka pre Klienta záväzná.
5. Klient má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín (v pracovné dni) od doručenia e-mailu o prijatí objednávky Dodávateľom. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, a to e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi Dodávateľ Klientovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Dodávateľa a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Spravidla je štandardná doba dodania 5 až 10 pracovných dní od prijatia platby na účet Dodávateľa (platba vopred), alebo odo dňa oznámenia o spôsobe platby na dobierku.
2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy produktov (tovarov a služieb) nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Doba dodania sa môže predĺžiť aj v prípade nepredvídateľných situácií, ako strata alebo poškodenie zásielky prepravcom, zlé poveternostné podmienky, skryté vady zistené až pri balení zásielky a pod.
3. V osobitných prípadoch, a to ak pôjde o obzvlášť zložité poskytnutie služby vyžadujúce si osobitnú úpravu dodacích podmienok, Dodávateľ s Klientom uzavrú osobitnú zmluvu.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
2. Klient uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho, alebo dobierkou.
3. Klient sa zaväzuje zaplatiť produkt (tovar, služby) kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.
4. Spôsob dopravy si volí Klient sám v objednávke, alebo pri inom spôsobe komunikácie.
5. Klient si môže zvoliť spôsob dopravy, a to osobným odberom, kuriérom (zasielateľskou službou), prípadne iným spôsobom vzájomne dohodnutým s Dodávateľom.
6. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená Klientov pri potvrdení objednávky. Prípadne predávajúci odporučí Klientovi lacnejší variant dopravy.

IV. Preberanie tovaru

1. Klient sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke. V prípade opätovného zasielania zásielky z dôvodu jej neprevzatia, znáša prepravné náklady Klient.
2. Pri preberaní produktu je Klient povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Klient je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Dodávateľa a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3. Klient nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet Dodávateľa. Do doby prechodu vlastníckych práv z Dodávateľa na Klienta, ktorý má produkt v držbe, má Klient všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovary a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt Dodávateľa.
4. Dodávateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na Klienta.
5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Klienta momentom prevzatia Klientom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

1. Klient je oprávnený podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa vyššie uvedeného zákona. O odstúpení od zmluvy musí Klient predávajúceho informovať písomne, a to e-mailom.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou.
3. Po doručení odstúpenia od zmluvy Dodávateľ kontaktuje Klienta o podmienkach vrátenia tovaru, ako aj o podmienkach pre vrátenie platby za tovar a poštovného, ktoré Klient hradil pri kúpe tovaru.
4. Klient nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Klienta alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
5. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť ak:
  a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
  c) vystavená cena produktu bola chybná.
6. Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:
zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu)
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).
7. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
8. Spotrebiteľovi nemá nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.
9. Tovar je potrebné odoslať na adresu Dodávateľa v lehote 30 dní na náklady a zodpovednosť Klienta. Prepravné náklady na vrátenie produktu znáša Klient.
10. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí Klient odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
11. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
12. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Klienta, Dodávateľ prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý Klient uhradil za produkt vráti Klientovi spať bankovým prevodom na bankový účet Klienta.

VI. Osobitné podmienky pozáručného servisu

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť za vykonanú opravu odmenu podľa platného cenníka.
2. Klient oboznámi Dodávateľa elektronickou formou (e-mailom), resp. osobne na prevádzke spoločnosti s problémom, ktorý sa na tovare nachádza. V prípade, ak má Klient špeciálne požiadavky, Dodávateľ ho upozorní na prípadnú nevhodnosť jeho pokynov alebo požiadaviek. O spôsobe opravy tovaru rozhodne Dodávateľ. V prípade, ak Klient trvá na nesprávnom pokyne, má Dodávateľ právo výkon opravy odmietnuť.
3. Tovar musí byť k oprave odovzdaný v čistom stave. Čistenie nie je súčasťou opravy a nie je preto zahrnuté do rozsahu prác v rámci opravy. Ak bude tovar nadmerne znečistený vyhradzuje si Dodávateľ. právo na fakturáciu/účtovanie prác spojených s jeho vyčistením pred servisným úkonom.
4. Dodávateľ poskytuje na vykonanú opravu v rámci pozáručného servisu záruku v trvaní troch (3) mesiacov.
5. Dodávateľ si môže účtovať manipulačný poplatok podľa platného cenníka za diagnostiku, a to aj v prípade, ak nebolo možné opravu vykonať alebo ak bolo vykonanie opravy zákazníkom odmietnuté po vykonaní diagnostiky.
6. Dodávateľ nezodpovedá za nemožnosť opravy alebo iné závady v prípade, ak vada tovaru nastala z dôvodu neodborného alebo neautorizovaného zásahu do tovaru alebo z dôvodu manipulácie s tovarom v rozpore s návodom na použitie.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Svoju informačnú povinnosť voči Klientovi v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie GDPR”) súvisiace so spracovaním osobných údajov Klienta na účely plnenia zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Dodávateľa plní Dodávateľ prostredníctvom osobitného dokumentu „Podmienky ochrany osobných údajov“.
2. Osobné údaje o dotknutých osobách Dodávateľ spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

VIII. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

1. Klient súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Dodávateľa na elektronickú adresu Klienta a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Dodávateľom na elektronickú adresu Klienta. Svoju informačnú povinnosť voči Klientovi v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov Klienta pre účely zasielania obchodných oznámení plní Dodávateľ prostredníctvom osobitného dokumentu.
2. Klient súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky Dodávateľa z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač Klienta, môže Klient súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať Klienta k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude Klient kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.
2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Dodávateľ kontaktuje Klienta. Klient má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
3. Klient prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Dodávateľ nezodpovedá Klientovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Dodávateľom a Klientom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k Dodávateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

V Košiciach, dňa 01.09.2021

Servis notebooku

Hardvér
Softvér