Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare) je spoločnosť DATAMTEK s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, 040 01 Košice   mestská časť Juh, IČO: 53744179, DIČ: 2121484288 (ďalej v texte aj ako len: „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  Adresa: Južná trieda 4B, 040 01 Košice – mestská časť Juh
  Email: info@datamtek.sk
  Telefón: Adam Marcinek (+421 910 214 284) a Dávid Tomko (+421 918 773 415)
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, email, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
5. V súvislosti s poskytovaním našich služieb a predajom tovaru spracúvame niektoré osobné údaje.
6. Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).
7. Súhlasom dotknutej osoby sa rozumie akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

II. Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“).
a) Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
  1. Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Prostredníctvom takto poskytnutých kontaktných údajov Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa objednaného tovaru a služieb (ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť).
  2. Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 3 roky od našej poslednej komunikácie.
b) Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu, respektíve poskytnutia služieb
  1. Ak u nás nakúpite, respektíve Vám budú poskytnuté naše služby, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám poskytnete (najmä fakturačné údaje).
  2. Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať Vám náš tovar, alebo poskytnúť službu. Prostredníctvom Vašich kontaktných údajov s Vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo Vašich otázok.
  3. Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).
  4. Vaše osobné údaje spracovávame na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.
  5. Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas plnenia našej služby a následne 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru, prípadne počas obdobia určeného vo Vašom súhlase so spracovaním osobných údajov.

III. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

IV. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely plnenia Vašej objednávky a poskytovania priameho marketingu podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
2. Účelom spracovania osobných údajov je:
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

V. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (článok II, písmeno a) bod 2., písmeno b) bod 5.).
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu, webovej stránky, mailu, cloudu
zaisťujúce marketingové služby
2. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VII. Vaše práva

1. Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.
2. Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

VIII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledovné všeobecné povinnosti:
  a) s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby sa zaväzujeme prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR,
  b) uvedené opatrenia budeme podľa potreby aktualizovať,
  c) budeme pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov,
  d) naša spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX.  Mlčanlivosť

1. Naša spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
2. Naša spoločnosť je tiež povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru, alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.

X. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, respektíve podpísaním objednávky v listinnej forme potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami
ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulár, alebo zaškrtnutím súhlasu na objednávke v listinnej forme. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2021

Servis notebooku

Hardvér
Softvér