Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

 1. Vo všeobecnosti, pokiaľ v obchodných podmienkach nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov.
 2. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u Dodávateľa. Pri uplatnení reklamácie je Klient povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu Dodávateľovi. Reklamácia musí byť ohlásená písomnou formou. Pri uplatnení reklamácie sa Klient riadi pokynmi Dodávateľa.
 3. Pre urýchlenie reklamácie môže Klient zaslať fotografiu poškodeného tovaru na email Dodávateľa reklamacie@datamtek.sk. Fotografia by mala byť zhotovená tak, aby na nej bola čo najlepšie viditeľná reklamovaná vada.
 4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením produktu, používaním produktu v nevhodných podmienkach, neodbornou opravou alebo výmenou časti produktu, nedodržaním príslušných noriem zo strany Klienta alebo osoby, ktorá Klientovi opravu alebo výmenu častí produktu vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do produktu inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 5. Ak bol Klientovi doručený produkt, ktorý si neobjednal, ako podklad pre reklamáciu zašle fotografiu celého doručeného produktu a jeho kódu, ktorý je uvedený na krabici, v ktorej bol produkt doručený. Fotografiu Dodávateľovi následne odošle na reklamacie@datamtek.sk.
 6. Ak Klient prebral produkt, ktorý je viditeľne poškodený, t.j. bola poškodená aj krabica, v ktorej bol tovar doručený, sa reklamácia nevzťahuje (toto upozornenie je uvedené aj na krabici, v ktorej Vám bude tovar doručený, takto poškodený balík od kuriéra nepreberajte!).
 7. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva. Ak Dodávateľ na žiadosť Klienta odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Dodávateľom a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 8. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

II. Osobitné podmienky reklamácie

 1. Pri reklamovaní tovaru ktorý slúži na spracovanie, uchovanie, prenos informácií a dát je potrebné, aby Klient čestne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v tovare nie je nainštalovaný nelegálny softvér, v opačnom prípade predajca nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.
 2. Pri reklamovaní tovaru alebo servisnom zásahu Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie dát a údajov počas opravy v servise. Kupujúcemu sa dôrazne odporúča zálohovať všetky dáta a údaje.
 3. Pri reklamovaní tovaru kúpeného u Dodávateľa ktorý podlieha platnej záruke od výrobcu bude takýto servisný prípad riešený autorizovaným servisom pre konkrétnu značku produktu.
 4. Pri reklamovaní tovaru ktorý nepodlieha záruke (výrobok po záručnej dobe) bude takýto servisný prípad riešený na prevádzke spoločnosti individuálne podľa dohody medzi Dodávateľom a Klientom.
 5. Pri takzvanom spotrebnom tovare (batérie, tonery do tlačiarní, atď) je nutné rozlišovať medzi záručnou dobou a životnosťou. Záručná doba je 24 mesiacov, životnosť však je všeobecne kratšia (podľa okolností). Záručná doba sa vzťahuje na náhle skolabovanie a nie na bežné opotrebovanie používaním alebo nadmerným mechanickým namáhaním, znečistenie, postupnú stratu úžitkových vlastností alebo kapacity.
 6. Ak nebude pri reklamačnom konaní v autorizovanom servise vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, po dohode medzi Klientom a Dodávateľom a pri uhradení všetkých nákladov spojených s servisným úkonom, Dodávateľ vykoná pozáručnú opravu.

V Košiciach, dňa 01.09.2021

Servis notebooku

Hardvér
Softvér